MG-Fribourg
MG-Fribourg

Vorstand / Comité

Präsident – Président

Thomas Werren
+41 79 751 59 00
tomrose [at] bluewin.ch

Vizepräsident / Vice-Président

Jean Thévenaz
+41 79 255 97 53
jean.thevenaz [at] bluewin.ch

Sekretär / sécretaire

Günther Gerlach
+41 79 655 62 64
günther.gerlach [at] bluewin.ch

Kassier / Caissier

Walter Kamber
+41 26 436 13 87
w.kamber [at] bluewin.ch

Verantwortlicher Segelflug / Responsable vol à voile

Bruno Meuwly
+41 26 674 16 10
bhmeuwly [at] bluewin.ch
 Hans Jenny

Verantwortlicher Motorflug / Responsable vol moteur

Hans Jenny
+41 26 494 24 12
ha.jenny [at] sensemail.ch

Lokalchef / Chef de local

Ernst Berger
+41 79 441 25 62
ernst.j.berger [at] bluewin.ch