MG-Fribourg
MG-Fribourg

Vorstand / Comité

Präsident – Président

Thomas Werren
+41 79 751 59 00
tomrose (at) bluewin.ch

Vizepräsident / Vice-Président

Felix Strässler
felix.straessler (at) bluewin.ch

Sekretär / sécretaire

Günther Gerlach
+41 79 655 62 64
günther.gerlach (at) bluewin.ch

Kassier / Caissier

Helmut Imboden
+41 79 818 40 47
gmrf (at) incal.ch

Verantwortlicher Segelflug / Responsable vol à voile

Jean Thévenaz
+41 79 255 97 53
jean.thevenaz (at) bluewin.ch

Verantwortlicher Motorflug / Responsable vol moteur

Gérald Egger
+41 76 822 03 73
gerald.egger (at) a3.epfl.ch

Lokalchef / Chef de local

Ernst Berger
+41 79 441 25 62
ernst.j.berger (at) bluewin.ch